Participatietrajecten: Wat wil jij voor je wijk?

28 November 2021

Participatietrajecten: Wat wil jij voor je wijk?

Je inspraak als burger/inwoner van de stad mag meer zijn dan om de zes jaar een bolletje kleuren, vinden we bij Groen Vilvoorde. Daarom zijn we bijzonder blij dat je binnenkort kan meedenken en meepraten over wat er gaat gebeuren in je wijk. Schepen van mobiliteit Barbara de Bakker legt uit hoe dat zal gebeuren.

Wat ligt er op tafel?

Sinds 2021 is er een globaal mobiliteitsplan voor de stad Vilvoorde. Om die principes in uitvoering te brengen maken we een circulatieplan voor elke wijk. Die circulatieplannen baseren we al op de input van alle inwoners die deze zomer het mobiliteitsonderzoek hebben ingevuld. Wijk per wijk gaan we aan de slag om die plannen te verfijnen in samenspraak met de bewoners van de wijk. Daarnaast maken we, opnieuw samen met iedereen die deelneemt, een actieplan voor leefbare mobiliteit en een actieplan infrastructuur. Dat laatste is best revolutionair; de wijk zal kunnen kiezen waar ze in wil investeren – dat kunnen zitbankjes zijn of een speeltuintje, bomen en groen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om ergens het voetpad opnieuw aan te leggen. De budgetten zijn uiteraard beperkt maar de stad staat klaar en heeft hier een flinke pot geld voor opzij gezet. Faubourg en Koningslo zijn dit najaar eerst aan de beurt. Nadien trekken we naar Houtem, maar alle wijken komen aan de beurt tussen nu en 2023.  

Hoe zal zo’n traject verlopen? 

We vertrekken van het mobiliteitsonderzoek, een bevraging die deze zomer door meer dan 3000 burgers en scholen is ingevuld. In elke wijk hebben we ook mensen gevonden om een telraam te installeren; op die manier hebben we 70 extra meetpunten waar we het verkeer tellen, snelheid meten en ook vrachtverkeer in kaart brengen. Dit is ongezien in onze stad. Op die manier hebben we vooral een focus op de knelpunten. 

Daarna starten we per wijk met eerst een ideeënmarkt, een buurtbabbel. Iedereen is welkom en kan in debat gaan over diverse thema’s (bijvoorbeeld sport & spel). Die avond worden er zoveel mogelijk ideeën en voorstellen gedaan om de wijk leefbaarder te maken. Die ideeën worden dan in een grote trechter gegooid en gefilterd. In een eerste stap is er een soort van ‘ontvankelijkheidsbevestiging’; suggesties die lijnrecht ingaan tegen hoger beleid (die bijvoorbeeld strijdig zijn met het mobiliteitsplan) gaan niet door; de indieners krijgen een bericht of hun idee mee wordt opgenomen of niet. Via loting wordt een burgerpanel per wijk opgericht, zij zullen in ‘de jury’ zetelen voor elk van de concrete acties. Daarnaast worden ook de adviesraden van de stad betrokken bij het selectieproces. Voor alle acties mbt mobiliteit is er daarnaast een expertenjury. In een laatste fase moet het stadsbestuur haar OK geven op elke actie. Zo krijg je per wijk een finaal circulatieplan en twee aparte actieplannen met bijv 10 acties elk. Daarna volgt nog een prioritering om te zorgen dat het geld gaat naar de acties die het meeste draagvlak hebben. 

Waarover kan je mee beslissen?

Wat betreft een wijkcirculatieplan zullen de bewoners vooral waken over de fijne details: waar knippen we, welke richting kiezen we, wat met de snelheidsbeperking, waar zetten we een drempel of buskussen best wel of niet?

De beide actieplannen, mobiliteit en infrastructuur, vertrekken echt van de noden van de buurt. De burgers bepalen wat, waar en hoeveel. Als er van bijvoorbeeld 10 goedgekeurde acties in een eerste fase “slechts” twee kunnen worden uitgevoerd (door kost of …), dan blijft het actieplan bestaan en goedgekeurd, klaar om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Zowel voor de circulatie als voor de mobiliteitsingrepen voorzien we ook een evaluatie samen met de wijk.

Gaat het lukken om zo tot oplossingen te komen waar iedereen zich in kan vinden?

Het wordt een belangrijk en erg boeiend experiment. Het is een aanpak die stadbesturen niet gewoon zijn en met deze aanpak proberen we in één keer een grote sprong voorwaarts te maken wat inspraak betreft. We hebben met de stad en de betrokken adviesbureaus geprobeerd alles zo goed mogelijk door te denken en voor te bereiden. Dat neemt niet weg dat we onderweg nog veel gaan leren. het is belangrijk om dat doordacht aan te pakken. Bij Groen vinden we dat we als beleidsmakers geen schrik moeten hebben om in gesprek te gaan en naar de voorstellen van burgers te luisteren. We moeten vaker nieuwe vormen van participatie verkennen en durven te gebruiken.

We hopen vooral om samen te fijne en leefbare woonwijken te komen waar iedereen zich thuis voelt.