Veiligheid

Zich veilig voelen op straat is een basisvereiste om zich thuis te voelen in de stad. Veiligheid is een basisrecht voor elke burger en is een basisvereiste voor elk stadsproject.

De grootste bedreiging komt uit het verkeer. Maar als centrumstad ten noorden van Brussel wordt de Vilvoordse regio ook geconfronteerd met grootstedelijke problemen. Huisjesmelkerij, drugproblemen, rondtrekkende dievenbendes, gewelddadig radicalisme, illegale economie,… vormen permanente bedreigingen voor de veiligheidssituatie.

Maar ook kleinere overlastproblemen als zwerfvuil, foutparkeren, vandalisme, gebrek aan respect voor het verkeerregels, enz…  zorgen voor veel frustraties en hebben een grote impact op het samenleven en het veiligheidsgevoel.

Niettegenstaande de positieve evoluties tijdens de voorbije jaren, is een aanpak gebaseerd op handhaving en preventie essentieel.

Concrete voorstellen “Veiligheid”

  1. Onze eerste zorg op het vlak van veiligheid gaat uit naar de veiligheid van fietsers en voetgangers in het verkeer. We moeten alles inzetten om die maximaal te waarborgen. Daarvoor verwijzen we graag naar onze voorstellen op het vlak van mobiliteit.
  2. Het politiekorps wordt versterkt, met een volledige invulling van het personeelskader, bij voorkeur met gemotiveerde agenten die vertrouwd zijn en voeling hebben met de stad en de bevolking. We vragen een eerlijke financiering van onze politiezone door de federale overheid.
  3. Er is ook aandacht voor diversiteit binnen het politiekorps: in een diverse politiekorps leren alle agenten omgaan met diversiteit. In een stad zoals Vilvoorde is dat zeer belangrijk.
  4. Inzetten op aanwezigheidspolitie en buurtpolitie: Wijkagenten te voet of per fiets moeten meer aanwezig in de wijken en laagdrempelige aanspreekbaar zijn voor iedereen.
  5. Uitbreiding van het fietsteam van de politie: Fietspatrouilles zijn zinvol om snelle interventies mogelijk te maken. En ze maken de agenten laagdrempelig aanspreekbaar in het straatbeeld.
  6. De stad voert preventiecampagnes die de inwoners bewust maken van de noodzaak om medebewoners en de openbare ruimte op alle vlakken te respecteren. Daarbij is er bijzondere aandacht voor preventie op het vlak van discriminatie en racisme. En voor het respecteren van de leefomgeving (zwerfvuil, respect voor groene ruimtes, vandalisme, …)
  7. Maar er wordt ook ingezet op een strikte handhaving van overlastproblemen in de wijken zoals sluikstorten, foutparkeren, vandalisme, gebrek aan respect voor de verkeersregels
  8. De stad voert ook een strikter handhavingsbeleid op het vlak van bouwovertredingen, milieuovertredingen en woonfraude. Het niet respecteren van regels zorgt voor veel frustraties en ‘verzuring’ tussen buren en binnen wijken. Regels gelden voor iedereen. Daarom moet de stad ook effectief ingrijpen bij overtredingen.