Participatieve en actieve wijken

Elke zes jaar een stem uitbrengen is een zeer beperkte invulling van onze lokale democratie. Goed bestuur betrekt de inwoners op verschillende manieren bij beleidsbeslissingen en de uitvoering van concrete plannen. Zo wordt de kloof tussen burger en politiek overbrugd en krijgt democratie (het Griekse woord voor ‘volksmacht’) een permanente invulling.

Vertrekkende van bestaande initiatieven, moet gestreefd worden om de burgers op verschillende manieren te betrekken. Dit kan gaan van formele adviesverlening, over consultatiegesprekken in de wijk tot mee beslissen over concrete investeringen via participatiebudgetten en het opnemen van specifieke verantwoordelijkheden in uw straat. Het stadsbestuur maakt maximaal gebruik van de expertise, energie en zelfs risicokapitaal die aanwezig zijn bij de bevolking. Daarbij zal er over gewaakt worden dat vrijwillige inzet niet wordt gebruikt om betaalde krachten te vervangen.

Inwoners kunnen ook financieel participeren aan de ontwikkeling van onze stad. Dit kan zowel voor de gemeenschap als de investeerder winst opleveren. Een coöperatieve vennootschap creëert medeverantwoordelijkheid en een breed draagvlak voor innovatieve initiatieven.

Concrete voorstellen “Participatie”

  1. Er wordt een schepen van participatie aangesteld. Deze heeft over alle beleidsdomeinen heen altijd oog voor het betrekken van de burger bij beslissingen die hem rechtsreeks aanbelangen.
  2. Een schepen krijgt de bevoegdheid ‘communicatie’. De stad kan nog veel meer werk maken van het informeren van de burger. Heel wat activiteiten die de stad organiseert of ondersteunt blijven nu nog onbekend voor de modale Vilvoordenaar. Voor kleine klachten en ongemakken in de leefomgeving moet er een eenvoudig maar duidelijk en gekend meldpunt zijn.
  3. Het stadsbestuur ondersteunt en stimuleert actieve adviesraden en vraagt de adviesraden om advies over beleidsdomeinen die deze raden aanbelangen (ook wanneer het niet wettelijk verplicht is). Het stadsbestuur zal elk advies beantwoorden en haar beslissing motiveren. De adviesraden worden een afspiegeling van de bevolking (geslacht, leeftijd, achtergrond, …) en er wordt actief gezocht naar nieuwe participanten.
  4. Rond specifieke initiatieven komen er inspraakmomenten die open staan voor alle inwoners en niet enkel voor leden van de bestaande adviesraden.
  5. Het e-loket en Citizenlab worden nog klantvriendelijker gemaakt en actief gepromoot als inspraakkanaal.
  6. Een afgevaardigde van het bestuurscollege zal minstens 1 keer per jaar in elke wijk de bevolking uitnodigen voor een gesprek in de wijk zelf. Voordat een beslissing wordt genomen over een ingreep in een straat of op een plein worden alle inwoners van die straat of dat plein uitgenodigd om hun mening te geven.
  7. Het Stad onderzoekt de mogelijkheid om te werken met representatieve wijkraden en inventariseert in de volgende legislatuur per wijk 2 concrete initiatieven waarvoor een ‘participatiebudget’ vrijgemaakt wordt waarbij de wijkraad zelf zal mogen beslissen tussen verschillende keuzemogelijkheden.

Het stadsbestuur zal samen met geïnteresseerde burgers investeren in coöperatieve