Mobiliteit

Mensen liggen wakker van verkeersveiligheid. Meer dan 50% vindt de stad te onveilig om kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Bovendien zijn ook de cijfers van doden en zwaargewonden in het verkeer een regelrechte schande.

Groen wil dat het mobiliteitsgebeuren van onderuit opgebouwd wordt, omwille van de veiligheid van de kwetsbaarste weggebruikers. De stad moet blijven functioneren voor verschillende vervoersmodi maar de auto mag niet de dominante plaats krijgen. Met goede alternatieven kunnen we het gebruik afremmen en dat we zo aangezet worden om op andere, meer milieuvriendelijke manieren mobiel te zijn.  

 

Concrete voorstellen “Algemene mobiliteit”:

 1. Het voorgestelde mobiliteitsplan voor Vilvoorde wordt onverkort uitgevoerd. We bewaken de duurzaamheidsbeginselen die in het plan verwerkt zijn. We bewaken de rechten van de zwakste weggebruikers.
 2. De mobiliteitsraad wordt verder uitgebouwd en speelt zijn rol als adviesorgaan voor het stadsbestuur
 3. Er wordt een systeem uitgewerkt om de inrichting van Vilvoordse wegen uniform(er) te maken. Elke weggebruiker moet intuïtief zijn plaats in het verkeer herkennen.
 4. De verkeerspolitie wordt uitgebreid en treedt actiever op. Preventie wordt de eerste prioriteit in hun verkeersbeleid maar een degelijke handhaving is ook belangrijk.
 5. De stad ondersteunt een preventiebeleid en senibiliseringsbeleid naar jongeren en schoolgaande kinderen toe, ism met de Vilvoordse scholen.

 

Concrete voorstellen “Openbaar vervoer”:

 1. De strategische ligging van het treinstation wordt uitgespeeld als knooppunt van duurzame mobiliteit voor de regio.
 2. Het stadsbestuur bepleit bij de Lijn en de MIVB het overschakelen op milieuvriendelijkere voertuigen.
 3. Vilvoorde streeft naar (en steunt eventueel ook financieel) een frequentieverhoging van het openbaar vervoer. Belangrijke verbindingen (i.c. het UZ van Jette) blijven bestaan. Er moeten goede busverbindingen zijn tussen de wijken die niet door de trambus worden bediend (Houtem) en het centrum. Ook tijdens het weekend.
 4. De stad stimuleert initiatieven rond gedeelde mobiliteit en ondersteunt de verdere uitbouw van autodeelsystemen (Cambio, ea) . De stad voert een beleid dat taxigebruik toegankelijker en betaalbaarder maakt.

 

Concrete voorstellen “Fietsers”:

 1. Er wordt opnieuw een covenant aangegaan met de Fietsersbond en de expertise die de Fietsersbond aanbrengt, wordt
 2. Fietsstallingen van goede kwaliteit moeten voorzien worden bij alle grote instellingen, overheidsdiensten en op alle centrale plaatsen, zoals de markten. Bedrijven en grote winkels zorgen voor hun eigen fietsstallingen.
 3. De kwaliteit van de fietsenstalling in de Vilvoordse scholen moet meer en beter, net als de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen.
 4. 20 Fietskluizen in Vilvoorde tegen 2020!! Wanneer drie of meer gezinnen in dezelfde straat dat vragen, zal een fietskluis voor hen voorzien worden in een straal van 100 meter rond hun huizen.
 5. Inzetten op fietsstraten met minstens 3 nieuwe fietsstraten per jaar. De fiets zou voor korte verplaatsingen in de stad de logische keuze moeten worden voor het merendeel van de inwoners. Inzetten op fietsstraten en het doorknippen van sluipwegen is daarbij van groot belang.
 6. De kruispunten op Vilvoords grondgebied conflictvrij maken: vermijden dat het toegestaan is voor gemotoriseerd verkeer om af te slaan op een moment dat het fietslicht op groen staat. Deze situatie kostte alleen al het voorbije jaar minstens vijf jonge kinderlevens. Daarbij mag de wachttijd voor fietsers niet oplopen. Ook introductie van rechtsaf door rood voor fietsers op de Vilvoordse kruispunten.
 7. Vilvoorde zet zich verder in voor de ontwikkeling van de fietssnelwegen en het fietsGen. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan goede en veilige fietsverbindingen naar Brusse en dit aan beide zijden van het kanaal. Er komt een veilige oplossing voor fietsers op de Schaarbeeklei, zonder dat dit op de lange baan geschoven wordt in het licht van toekomstige projecten.
 8. Als er nieuwe winkelgebieden, woongebieden of bedrijfsterreinen ontwikkeld worden, kan dit enkel als het gebied op een veilige en kwaliteitsvolle manier ontsloten is
 9. Vrachtwagens moeten tijdens de schoolspitsuren uit school- en woonomgevingen geweerd worden. De stad moet dit verankeren in haar aanbestedingsbeleid. Enkel aannemers die overlast voor fietsers vermijden, kunnen nog voor deze stad werken.
 10. Inzetten op de opbouw van lokale fietspraktijken: vanuit lokale situaties mensen ondersteunen die de kaart van de fiets willen trekken, eventueel in combinatie met autodelen. Er wordt dus naast de uitbreidiing van de autodeelsystemen ingezet op fietsdeelsystemen en een kinderfiets-o-theek.
 11. Er worden experimenteren opgezet met vernieuwende vormen van mobiliteit: fietskoerierdiensten om boodschappen thuis te bezorgen vanuit de Vilvoordse winkels, ter ondersteuning van de middenstand in Vilvoorde. Een centraal overslagsysteem, zoals CityDepot, om vrachtwagens uit onze stad te houden voor leveringen, watertaxi en een mobiliteitsapp.

 

Concrete voorstellen “Voetgangers en personen met een beperking”:

 1. Voetgangers verdienen veilige voetpaden van goede kwaliteit. De situatie van ouderen, ouders met kinderwagens en van personen met een verminderde mobiliteit moeten daarbij het vertrekpunt zijn.
 2. Er komt een stadsdienst om de kwaliteit van de voetpaden en fietspaden te controleren, om kleine herstellingen zelf uit te voeren en kleine handhavingswerken aan de infrastructuur van straten en wijken versneld aan te pakken. Bij grote infrastructuurwerken wordt rekening gehouden met de hinder voor fietsers- en voetgangers
 3. Alle voet- en fietspaden worden gecontroleerd op hun bruikbaarheid met rolwagens en kinderkoetsen. Kleine obstakels worden zo snel mogelijk weggewerkt. De wijkagenten en de stadswachten zijn verantwoordelijk voor de opvolging hiervan.
 4. Oversteekplaatsen krijgen extra verlichting. De aanduiding moet zo duidelijk mogelijk zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die led-verlichting biedt.
 5. Het trage wegen-plan wordt verder uitgebouwd, zodat trage wegen volop hun functie kunnen vervullen. Vilvoorde sluit aan bij het regionaal wandelnetwerk en voert hier promotie voor.
 6. Trage wegen-plan wordt verder uitgevoerd, zodat de trage wegen opnieuw volop hun rol kunnen spelen als recreatie- en verbindingswegen. Het regionaal wandelknooppunten-netwerk wordt verder uitgebouwd en onderhouden als troef voor het toerisme en de recreatie.

 

Concrete voorstellen “Automobiliteit”:

 1. Met goed doordachte wijkcirculatieplannen worden de wijken autoluw, en dus ook veiliger en aangenamer, gemaakt. Doorgaand verkeer wordt om de wijken geleid. De zone 30 wordt veralgemeend in de kern van elke wijk. Er is ruimte voor fietsstraten en autovrije zones.
 2. Het huidige parkeerreglement wordt verder opgevolgd en eventueel herzien. We streven het principe na van maximum één goedkope bewonerskaart per adres. Het parkeerbeleid is erop gericht om de ondergrondse parking te optimaliseren en het gebruik van stadsrandparkings mogelijk te maken.
 3. Minder verplichte realisatie van parkeerplaatsen bij nieuwbouw in ruil voor investering in publieke ruimte.