Levendige wijken waar we samen-leven

Een levende stad begint met burgers die weten wie hun buur is en wie in hun straat woont.

Concrete voorstellen “samenleven”:

  1. Vele inwoners zetten zich vrijwillig in voor de medemens, de leefomgeving, in een jeugdbeweging, sportclub, actiecomité, enz. Deze inzet zal door het stadsbestuur gekoesterd en actief gesteund worden. In de wijken is er een bijzondere aandacht voor straatvrijwilligers en de rol van gemeenschapswachters. De signalen en meldingen die zij doorgeven naar andere diensten worden opgevolgd via een ticketing systeem.
  2. Dit soort vrijwilligerswerk is zeer waardevol en efficiënt maar zal enkel aanvullend gebruikt worden ten opzichte van de inzet van bestaand personeel en zal dit laatste in geen geval vervangen uit besparing overwegingen. Zo zullen ook vrijwilligers in de ouderenzorg, de kinderopvang, de bibliotheek, enz. nooit taken opnemen die aan professionele krachten toekomen. Participatie is geen sluipende privatisering van overheidstaken.
  3. Met goed doordachte wijkcirculatieplannen streven we naar autoluwe wijken, veilig en aangenaam voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen en rustgevend voor de bewoners (zie mobiliteit)
  4. Tijdens de komende zes jaar wordt in elke wijk minstens één park of groene open ruimte ingericht of geherwaardeerd tot een plek die uitnodigt tot ontmoetingen. De stad stimuleert de aanleg van ontmoetingsplekken in de wijk met plantsoentjes, kleine groene ruimtes, buurtmoestuinen op open of braakliggende terreinen, speelpleintjes, zitbanken, …..
  5. We streven naar propere straten en bermen. Er wordt actief gesensibiliseerd en actie gevoerd tegen zwerfvuil. Sluikstorters worden opgespoord en bestraft.
  6. De stad sensibiliseert rond een duurzaam en toegankelijk afvalbeleid. De experimenten met tijdelijke, mobiele containerparken in de wijken voor de ophaling van grof huisvuil en gesorteerd huisvuil worden verdergezet.
  7. We zorgen voor een preventiebeleid gericht op oplossingen. Bemiddeling staat centraal en de insteek van het beleid is positief. Het moedigt inwoners aan om bij te dragen aan een aangenaam samenleven: tegengaan van geluidsoverlast, hoffelijkheid stimuleren, geen afval op straat, enzovoort. Inwoners krijgen een actieve r in buurten en wijken (fietsbrigades, wijkagenten, ..).