Internationale solidariteit

Concrete voorstellen “Internationale solidariteit”:

  1. De Stad Vilvoorde behoudt een apart budget voor ontwikkelingssamenwerking Het budget ‘ontwikkelingssamenwerking’ stijgt volgens een vooropgesteld groeipad naar 1 euro per inwoner en later tot 0,7% van de totale eigen inkomsten van de stad (internationale norm).
  2. De stad stelt opnieuw een schepen aan die de bevoegdheid ‘ontwikkelingssamenwerking’ toegewezen krijgt en stelt een ambtenaar vrij (in eerst instantie halftijds en daarna voltijds) om het beleid van internationale solidariteit van de stad actief te ondersteunen.
  3. De Stad ondersteunt de VRIS en consulteert de VRIS uit eigen beweging en op regelmatige basis over verschillende Noord-Zuid-thema’s. Daarnaast verstrekt de VRIS op eigen initiatief adviezen.
  4. De schepen voor ontwikkelingssamenwerking werkt, in overleg met de VRIS, een specifieke beleidsnota uit rond internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking met doelstellingen en concrete resultaten voor het toekomstige beleid, en participeert als waarnemer aan de algemene vergaderingen van de VRIS.
  5. Er wordt onderzocht of er een stedenband kan worden uitgebouwd met een stad of gemeente in het Zuiden. Deze stedenband verenigt verschillende instanties, diensten en verenigingen (scholen, ziekenhuis, brandweer,…)
  6. De Stad Vilvoorde voert via haar website, de stadskrant en andere publicaties een actief communicatie- en sensibiliseringsbeleid voor duurzame ontwikkeling,  internationale solidariteit, voor vrede en tegen racisme en vreemdelingenhaat. De Stad Vilvoorde sensibiliseert (in scholen, naar jeugdverenigingen, enz) over internationale onrechtvaardigheid en het belang van duurzame ontwikkeling.