Gezonder: Vilvoorde gezond en Veilig

17 September 2018

Vilvoorde veilig en gezond

1. Vilvoorde met meer natuur en groen voor het klimaat

Groen maakt gelukkig. Daar zit veel waarheid in. Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook.

In alle wijken van de stad worden groene eilandjes aangeplant of geherwaardeerd met streekeigen bomen en struiken en met een zitbank. De parken worden opgewaardeerd tot echte ontmoetingsplekken voor de wijkbewoners.                                                                                          

Concrete voorstellen “Meer natuur”:

 1. Onze kerkhoven worden omgevormd tot echte parken, groene oases van rust, met een ecologisch groenbeheer.
 2. Voor elke boom die verdwijnt, om welke reden dan ook, zowel op privé als op openbaar terrein, worden er twee nieuwe geplant op hetzelfde perceel of in de nabije omgeving.
 3. Bij bouwprojecten moet de verplichting gelden voor de aanplanting van een aantal bomen.
 4. De Tangebeekvallei, het Park 3 Fonteinen, Houtembos, Peutiebos worden verder uitgebouwd en verbonden met groene en blauwe linten. Een nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en subsidies van de provincie kunnen snel resultaten opleveren op gebied van biodiversiteit en kleine landschapselementen.  
 5. De Trawool wordt geherwaardeerd vanaf Peutiebos tot aan het Kanaalpark.
 6. Op restpercelen worden volkstuintjes aangelegd. Bewerkers van volkstuintjes worden ondersteund om ecologisch te werken, zonder pesticiden of kunstmeststoffen. Horteco kan hierbij een prominente rol spelen.
 7. Meer ruimte voor water! Het waterbeleid moet er op gericht zijn om het hemelwater in de eerste plaats vast te houden en te hergebruiken, vervolgens te infiltreren en pas in laatste instantie af te voeren.
 8. Groendaken op gebouwen moeten meer gepromoot worden via subsidies. Waar mogelijk worden de daken van stedelijke gebouwen ook groendaken.
 9. Door de aanleg van poelen en wadi’s in elke wijk, kan een tijdelijk teveel aan regenwater opgevangen worden.
 10. Minder verhardingen (of waterdoorlatende verhardingen) rond woningen wordt opgelegd in de bouwvergunning.  
 11. Vilvoorde zet zichtbare stappen op weg naar een klimaatneutrale stad. Het klimaatactieplan wordt versneld uitgevoerd. Vilvoorde ondertekent de Burgemeestersconvenant 2030 en engageert zich om de CO₂-uitstoot met 40% terug te dringen tegen 2030.
 12. De stad blijft zelf 100% groene energie aankopen. De stad laat zonnepanelen plaatsen op de daken van al haar gebouwen via een coöperatieve waarin de bewoners kunnen participeren. Bij grote bouwprojecten wordt warmte-krachtkoppeling gepromoot of verplicht. De restwarmte van PB Gelatines zal verdeeld worden via een warmtenet naar de nieuwe projecten op Forges de Clabecq.

 

2. Een stad met gezonde lucht

Is het gezond wonen in Vilvoorde? Door haar ligging krijgt de stad te maken met allerlei soorten overlast: fijn stof, luchtvervuiling, vliegtuiglawaai, geluidsoverlast, lichtvervuiling, files, … Mensen liggen hiervan wakker. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen op een gezonde manier kunnen opgroeien in deze omgeving?

Concrete voorstellen “Propere lucht”:

 1. Het stadsbestuur meet de uitstoot van fijn stof en monitort doorlopend de luchtkwaliteit in de stad. Het stadsbestuur bevordert en ondersteunt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en verzet zich tegen projecten en initiatieven die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit.
 2. Het stadsbestuur zal het gebruik van dieselwagens en dieselvrachtwagens actief ontraden. De mogelijkheid wordt onderzocht om in het centrum een lage emissiezone in te voeren.
 3. Het stadsbestuur blijft met de lichtnetbeheerder overleggen over beperking van de straatverlichting, en voert dit zo veel mogelijk door om lichtvervuiling te beperken. Er wordt zoveel mogelijk overgeschakeld op LED-verlichting.
 4. We steunen acties voor een beperking van de overlast van Zaventem Nationaal, bijvoorbeeld door het afschaffen/beperken van nachtvluchten of het verplicht gebruik van minder-overlast-vliegtuigen. Wij steunen acties tegen uitbreidingen van de luchthaven, in capaciteit én in ruimtegebruik.
 5. Groen verzet zich tegen de inplanting van bijkomende grootschalige projecten zoals Uplace. en tegen bijkomende logistiek gerichte bedrijven en bedrijfsterreinen in de omgeving van Vilvoorde omwille van de impact op de mobiliteit, de luchtvervuiling en de woonkwaliteit in de regio.
 6. Groen pleit voor een duurzame, toekomstgerichte en evenwichtige invulling ‘op mensenmaat’ van het ontwikkelingsgebied Machelen-Vilvoorde rond het viaduct en Renault-Vilvoorde, met zowel ruimte voor handelszaken, recreatie, sport- ontspanningsinfrastructuur, een nieuw ziekenhuis en de inplanting van groene zones
 7. Groen verzet zich tegen de verbreding van de ring R0, maar pleit voor een slimme en duurzame aanpak van de mobiliteit in de Noordrand..

 

3. Mobiliteit voor een leefbare stad 

Concrete voorstellen “Algemene mobiliteit”:

 1. Het voorgestelde mobiliteitsplan voor Vilvoorde wordt onverkort uitgevoerd. We bewaken de duurzaamheidsbeginselen die in het plan verwerkt zijn. We bewaken de rechten van de zwakste weggebruikers.
 2. De mobiliteitsraad wordt verder uitgebouwd en speelt zijn rol als adviesorgaan voor het stadsbestuur
 3. Er wordt een systeem uitgewerkt om de inrichting van Vilvoordse wegen uniform(er) te maken. Elke weggebruiker moet intuïtief zijn plaats in het verkeer herkennen.
 4. De verkeerspolitie wordt uitgebreid en treedt actiever op. Preventie wordt de eerste prioriteit in hun verkeersbeleid maar een degelijke handhaving is ook belangrijk.
 5. De stad ondersteunt een preventiebeleid en senibiliseringsbeleid naar jongeren en schoolgaande kinderen toe, ism met de Vilvoordse scholen.

Concrete voorstellen “Openbaar vervoer”:

 1. De strategische ligging van het treinstation wordt uitgespeeld als knooppunt van duurzame mobiliteit voor de regio.
 2. Het stadsbestuur bepleit bij de Lijn en de MIVB het overschakelen op milieuvriendelijkere voertuigen.
 3. Vilvoorde streeft naar (en steunt eventueel ook financieel) een frequentieverhoging van het openbaar vervoer. Belangrijke verbindingen (i.c. het UZ van Jette) blijven bestaan. Er moeten goede busverbindingen zijn tussen de wijken die niet door de trambus worden bediend (Houtem) en het centrum. Ook tijdens het weekend.
 4. De stad stimuleert initiatieven rond gedeelde mobiliteit en ondersteunt de verdere uitbouw van autodeelsystemen (Cambio, ea) . De stad voert een beleid dat taxigebruik toegankelijker en betaalbaarder maakt.

Concrete voorstellen “Fietsers”:

 1. Er wordt opnieuw een covenant aangegaan met de Fietsersbond en de expertise die de Fietsersbond aanbrengt, wordt
 2. Fietsstallingen van goede kwaliteit moeten voorzien worden bij alle grote instellingen, overheidsdiensten en op alle centrale plaatsen, zoals de markten. Bedrijven en grote winkels zorgen voor hun eigen fietsstallingen.
 3. De kwaliteit van de fietsenstalling in de Vilvoordse scholen moet meer en beter, net als de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen.
 4. 20 Fietskluizen in Vilvoorde tegen 2020!! Wanneer drie of meer gezinnen in dezelfde straat dat vragen, zal een fietskluis voor hen voorzien worden in een straal van 100 meter rond hun huizen.
 5. Inzetten op fietsstraten met minstens 3 nieuwe fietsstraten per jaar. De fiets zou voor korte verplaatsingen in de stad de logische keuze moeten worden voor het merendeel van de inwoners. Inzetten op fietsstraten en het doorknippen van sluipwegen is daarbij van groot belang.
 6. De kruispunten op Vilvoords grondgebied conflictvrij maken: vermijden dat het toegestaan is voor gemotoriseerd verkeer om af te slaan op een moment dat het fietslicht op groen staat. Deze situatie kostte alleen al het voorbije jaar minstens vijf jonge kinderlevens. Daarbij mag de wachttijd voor fietsers niet oplopen. Ook introductie van rechtsaf door rood voor fietsers op de Vilvoordse kruispunten.
 7. Vilvoorde zet zich verder in voor de ontwikkeling van de fietssnelwegen en het fietsGen. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan goede en veilige fietsverbindingen naar Brusse en dit aan beide zijden van het kanaal. Er komt een veilige oplossing voor fietsers op de Schaarbeeklei, zonder dat dit op de lange baan geschoven wordt in het licht van toekomstige projecten.
 8. Als er nieuwe winkelgebieden, woongebieden of bedrijfsterreinen ontwikkeld worden, kan dit enkel als het gebied op een veilige en kwaliteitsvolle manier ontsloten is
 9. Vrachtwagens moeten tijdens de schoolspitsuren uit school- en woonomgevingen geweerd worden. De stad moet dit verankeren in haar aanbestedingsbeleid. Enkel aannemers die overlast voor fietsers vermijden, kunnen nog voor deze stad werken.
 10. Inzetten op de opbouw van lokale fietspraktijken: vanuit lokale situaties mensen ondersteunen die de kaart van de fiets willen trekken, eventueel in combinatie met autodelen. Er wordt dus naast de uitbreidiing van de autodeelsystemen ingezet op fietsdeelsystemen en een kinderfiets-o-theek.
 11. Er worden experimenteren opgezet met vernieuwende vormen van mobiliteit: fietskoerierdiensten om boodschappen thuis te bezorgen vanuit de Vilvoordse winkels, ter ondersteuning van de middenstand in Vilvoorde. Een centraal overslagsysteem, zoals CityDepot, om vrachtwagens uit onze stad te houden voor leveringen, watertaxi en een mobiliteitsapp.

Concrete voorstellen “Voetgangers en personen met een beperking”:

 1. Voetgangers verdienen veilige voetpaden van goede kwaliteit. De situatie van ouderen, ouders met kinderwagens en van personen met een verminderde mobiliteit moeten daarbij het vertrekpunt zijn.
 2. Er komt een stadsdienst om de kwaliteit van de voetpaden en fietspaden te controleren, om kleine herstellingen zelf uit te voeren en kleine handhavingswerken aan de infrastructuur van straten en wijken versneld aan te pakken. Bij grote infrastructuurwerken wordt rekening gehouden met de hinder voor fietsers- en voetgangers
 3. Alle voet- en fietspaden worden gecontroleerd op hun bruikbaarheid met rolwagens en kinderkoetsen. Kleine obstakels worden zo snel mogelijk weggewerkt. De wijkagenten en de stadswachten zijn verantwoordelijk voor de opvolging hiervan.
 4. Oversteekplaatsen krijgen extra verlichting. De aanduiding moet zo duidelijk mogelijk zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die led-verlichting biedt.
 5. Het trage wegen-plan wordt verder uitgebouwd, zodat trage wegen volop hun functie kunnen vervullen. Vilvoorde sluit aan bij het regionaal wandelnetwerk en voert hier promotie voor.
 6. Trage wegen-plan wordt verder uitgevoerd, zodat de trage wegen opnieuw volop hun rol kunnen spelen als recreatie- en verbindingswegen. Het regionaal wandelknooppunten-netwerk wordt verder uitgebouwd en onderhouden als troef voor het toerisme en de recreatie.

Concrete voorstellen “Automobiliteit”:

 • Met goed doordachte wijkcirculatieplannen worden de wijken autoluw, en dus ook veiliger en aangenamer, gemaakt. Doorgaand verkeer wordt om de wijken geleid. De zone 30 wordt veralgemeend in de kern van elke wijk. Er is ruimte voor fietsstraten en autovrije zones.
 • Het huidige parkeerreglement wordt verder opgevolgd en eventueel herzien. We streven het principe na van maximum één goedkope bewonerskaart per adres. Het parkeerbeleid is erop gericht om de ondergrondse parking te optimaliseren en het gebruik van stadsrandparkings mogelijk te maken.
 • Minder verplichte realisatie van parkeerplaatsen bij nieuwbouw in ruil voor investering in publieke ruimte.

 

4. Veiligheid op straat – een stad van rechten en plichten

Zich veilig voelen op straat is een basisvereiste om zich thuis te voelen in de stad. Veiligheid is een basisrecht voor elke burger en is een basisvereiste voor elk stadsproject.

De grootste bedreiging komt uit het verkeer. Maar als centrumstad ten noorden van Brussel wordt de Vilvoordse regio ook geconfronteerd met grootstedelijke problemen. Huisjesmelkerij, drugproblemen, rondtrekkende dievenbendes, gewelddadig radicalisme, illegale economie,… vormen permanente bedreigingen voor de veiligheidssituatie.

Maar ook kleinere overlastproblemen als zwerfvuil, foutparkeren, vandalisme, gebrek aan respect voor het verkeerregels, enz…  zorgen voor veel frustraties en hebben een grote impact op het samenleven en het veiligheidsgevoel.

Niettegenstaande de positieve evoluties tijdens de voorbije jaren, is een aanpak gebaseerd op handhaving en preventie essentieel.

Concrete voorstellen “Veiligheid”

 1. Onze eerste zorg op het vlak van veiligheid gaat uit naar de veiligheid van fietsers en voetgangers in het verkeer. We moeten alles inzetten om die maximaal te waarborgen. Daarvoor verwijzen we graag naar onze voorstellen op het vlak van mobiliteit.
 2. Het politiekorps wordt versterkt, met een volledige invulling van het personeelskader, bij voorkeur met gemotiveerde agenten die vertrouwd zijn en voeling hebben met de stad en de bevolking. We vragen een eerlijke financiering van onze politiezone door de federale overheid.
 3. Er is ook aandacht voor diversiteit binnen het politiekorps: in een diverse politiekorps leren alle agenten omgaan met diversiteit. In een stad zoals Vilvoorde is dat zeer belangrijk.
 4. Inzetten op aanwezigheidspolitie en buurtpolitie: Wijkagenten te voet of per fiets moeten meer aanwezig in de wijken en laagdrempelige aanspreekbaar zijn voor iedereen.
 5. Uitbreiding van het fietsteam van de politie: Fietspatrouilles zijn zinvol om snelle interventies mogelijk te maken. En ze maken de agenten laagdrempelig aanspreekbaar in het straatbeeld.
 6. De stad voert preventiecampagnes die de inwoners bewust maken van de noodzaak om medebewoners en de openbare ruimte op alle vlakken te respecteren. Daarbij is er bijzondere aandacht voor preventie op het vlak van discriminatie en racisme. En voor het respecteren van de leefomgeving (zwerfvuil, respect voor groene ruimtes, vandalisme, …)
 7. Maar er wordt ook ingezet op een strikte handhaving van overlastproblemen in de wijken zoals sluikstorten, foutparkeren, vandalisme, gebrek aan respect voor de verkeersregels
 8. De stad voert ook een strikter handhavingsbeleid op het vlak van bouwovertredingen, milieuovertredingen en woonfraude. Het niet respecteren van regels zorgt voor veel frustraties en ‘verzuring’ tussen buren en binnen wijken. Regels gelden voor iedereen. Daarom moet de stad ook effectief ingrijpen bij overtredingen.