Een superdiverse stad

“Tot iedereen mee is!”:  Dat is het basisprincipe van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In dit kader zet Vilvoorde in op onderwijs, armoedebestrijding, toegang tot gezondheidszorg, gendergelijkheid, diversiteit, toegang tot essentiële diensten en solidariteit, gecombineerd met aandacht voor duurzaamheid, milieu en klimaat.  

We wonen in Vilvoorde inmiddels met 125 nationaliteiten samen. We leven dus de facto in een multiculturele stad. We staan voor de uitdaging om samen het beste te maken van deze superdiverse samenleving. We willen vanuit GROEN deze superdiversiteit benaderen als een rijkdom en als een positieve kracht.

Die diversiteit en de snelle groei van de bevolking van onze stad plaatst ons natuurlijk ook voor uitdagingen op het vlak van samenleven, armoedebeleid, woonbeleid en solidariteit.

Concrete voorstellingen “Diversiteit in de stad”

  1. Groen wil vanuit het stadsbestuur bruggen bouwen en verschillende culturen en levensovertuigingen samenbrengen. Waar het kan, worden Initiatieven van onderuit die de verschillende gemeenschappen samenbrengen actief aangemoedigd en ondersteund door het stadsbestuur
  2. We stimuleren inzet van brugfiguren die zoeken naar duurzame en gedragen oplossingen voor samenlevingsvraagstukken in de wijken en buurten. Groen wil sociale regisseurs aanstellen naar het voorbeeld van Gent. Deze regisseurs werken volgens een gemeenschappelijk kader maar op maat van de wijk waar ze werken
  3. Het lokale bestuur toont het voorbeeld en streeft ernaar een weerspiegeling van de maatschappij te zijn. De stad investeert daarom verder in een eigen diversiteitsplan en antidiscriminatiebeleid. Dat weerspiegelt zich ook in het personeelsbeleid van de stad.
  4. Het cultuur-, sport- en jeugdbeleid van de stad streeft naar meer diversiteit in haar aanbod en een betere toegankelijkheid voor een divers publiek. De stad hanteert ook bij andere beleidsbeslissingen steeds een ‘diversiteitstoets’.
  5. De stad kiest voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. Het Nederlands wordt in alle diensten gesproken maar er wordt respectvol en waardevol omgegaan met anderstaligen. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot integratie. Via laagdrempelige initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands leren en oefenen en tegelijk informatie krijgen over lokaal beleid, zoals tijdens wekelijkse praattafels, en dat in samenwerking met het CVO en het CBE.
  6. Vanuit het ‘Charter voor Interlevensbeschouwelijke dialoog’ wordt er met de religieuze gemeenschappen in structureel overleg aan een vertrouwensband gewerkt. Samen met lokale moskeeën wordt een visie op het lokaal moskeebeleid ontwikkeld.

 

Concrete voorstellen “Nieuwkomers”

  1. De stad werkt samen met partner- en middenveldorganisaties aan een gedragen en gecoördineerd onthaalbeleid voor nieuwkomers
  2. Groen pleit voor de uitbouw van zogenaamde ‘secundaire trajecten’ die duurzaam inspelen op werk, scholing en vrije tijd en vlot aansluiten op de primaire trajecten. Hoogopgeleide nieuwkomers verdienen bijzondere aandacht, omdat het aanbod vandaag onvoldoende is aangepast. Ook voor laaggeschoolden is er aangepaste begeleiding
  3. Het ondersteunen van partners zoals de VDAB blijft belangrijk om kansen voor werk te creëren door werkgevers te sensibiliseren, jobcoaching te organiseren en vrijwilligerswerk te ondersteunen als opstap naar werk.