Een solidair woonbeleid

Betaalbaar wonen is een grondrecht. Het is niet eenvoudig om dit voor iedereen te garanderen. In Vilvoorde zullen de huur- en aankoopprijzen van woningen en appartementen wellicht nog stijgen. Maar elke Vilvoordenaar heeft recht op een betaalbare thuis. Een doortastend woon- en huisvestingsbeleid is daarom van cruciaal belang om betaalbaar wonen voor iedereen te garanderen én de leefbaarheid van onze stad in de toekomst veilig te stellen.

Betaalbaar wonen is ook energiezuinig wonen. Slecht geïsoleerde woningen zijn slecht voor het milieu én voor de portemonnee

We stimuleren een evenwichtig, kwalitatief en betaalbaar aanbod van koop- en huurwoningen, waarbij het privé- en het overheidsinitiatief goed op elkaar afgestemd zijn. Via het vergunningenbeleid waken we erover dat er een aanbod aan woningen en appartementen komt zowel op de huur- als koopmarkt, waar alle inkomensgroepen terecht kunnen. Wij opteren voor gemengde wijken, met een mix van jongeren en ouderen, huurders en eigenaars, hogere en lagere inkomensgezinnen.

Concrete voorstellen “Wonen”:

  1. De stad engageert zich om de vooropgestelde norm van 9% aan sociale huurwoning minstens te behouden. De stad investeert ook in de kwaliteit van de sociale huurwoningen. Daarom moet er worden ingezet op de versnelde renovatie van de verouderde sociale woningen, o.a. in de Far West en de ‘wijk’ in Houtem, …
  2. De kwaliteit op de private huurmarkt dient verbeterd te worden. Eigenaars en verhuurders zullen geïnformeerd worden over de minimale woningkwaliteitsnormen, zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. De inwoners zullen geïnformeerd worden over bestaande premies. Huurwoningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen worden opgespoord.
  3. De stad versterkt het wooninformatiepunt en ondersteunt organisaties die huurders kunnen begeleiden zoals het OCMW, het CAW, een buurthuis, de Huurdersbond.
  4. De stad stimuleert verhuur via een sociaal verhuurkantoor. Eigenaars van leegstaande woningen worden aangemoedigd om hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK).
  5. Bij grote bouwprojecten en nieuwe verkavelingen wordt een mix van verschillende woningtypes opgelegd: appartementen, vrijstaande woningen, rijwoningen, collectieve woonvormen en sociale woningen. Daarbij wordt ook gestreefd naar minstens 40% groene ruimte.
  6. De stad onderneemt maatregelen tegen discriminatie op de huurmarkt.
  7. We stimuleren nieuwe en creatieve vormen van wonen, zoals kangoeroewonen, gemeenschapswonen, samenwonen voor alleenstaanden, samenwoonvormen voor jongeren, etc
  8. De stad onderzoekt de mogelijkheden om een wooncoöperatie op te richten. Hierbij word je geen eigenaar van je eigen woning, maar  koop je aandelen in een coöperatie die tot duizenden woningen in portefeuille kan hebben. Er zijn geen instapkosten en het maandelijkse bedrag dat je als huurgeld betaalt geeft je recht op één of meer aandelen in de coöperatie. Zo bouw je langzaam een klein kapitaal op.
  9. Betaalbaar wonen is ook energiezuinig wonen. Slecht geïsoleerde woningen zijn slecht voor het milieu én voor de portemonnee. In het kader van het klimaatplan wordt met advies, met begeleiding en via premies  ingezet op het energiezuinig maken van woningen (zie klimaatplan).
  10. De stad pakt leegstand en verkrotting streng aan en bestrijdt hinderlijke vastgoedspeculatie met gemeentelijke belastingen, zoals de belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen.