Een senioren- en vrouwvriendelijke stad

Senioren zijn in Vlaanderen en ook in Vilvoorde een groeiende groep. Ouderen zijn vandaag vaak nog erg actief. Omdat we steeds maar ouder worden, zijn er echter ook steeds meer zorgbehoevenden. Senioren zijn in de eerste plaats mensen met levenservaring en wijsheid. In onze diverse stad verdienen ook onze senioren de nodige aandacht.

Concrete voorstellen “Seniorenvriendelijke stad”:

 1. De schepen voor sociale zaken wordt expliciet bevoegd voor het seniorenbeleid.
 2. Er komt één infopunt waar senioren terecht kunnen voor specifieke problemen.
 3. De inventaris van de situatie van de Vilvoordse senioren (huisvesting, tegemoetkomingen, gewaarborgd inkomen, … ) wordt jaarlijks geactualiseerd zodat de materiële levenskwaliteit van ouderen in Vilvoorde kan geëvalueerd worden.
 4. Bij wegenwerken en het plaatsen van straatmeubilair zal aandacht gegeven worden aan de noden van bejaarden en rolstoelpatiënten.
 5. Het stadsbestuur zal er op toezien dat alle gebouwen van openbare diensten en winkels bereikbaar en toegankelijk zijn voor senioren.
 6. In samenwerking met de Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting zullen aangepaste woonvormen zoals assistentie-, aanleun-, kangoeroe- en groepswoningen ook in de wijken ingepland worden.
 7. Aan cc Het Bolwerk wordt de mogelijkheid voorzien voor minder-mobiele mensen om aan de ingang afgezet te worden bij activiteiten, ook ’s avonds en in het weekend.
 8. In de dienstencentra wordt een PC met internet beschikbaar gesteld voor de senioren.
 9. Er komen meer initiatieven om de oppas van ouderen, kortopvang (= minder dan 14 dagen) en thuishulp uit te breiden, waarbij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de senioren ondersteund zal worden.
 10. De financiële toegankelijkheid van het stedelijk woonzorgcentrum Filfurdo wordt bewaakt. Er zal naar gestreefd worden om de dagprijzen zo laag mogelijk te houden, met het gemiddeld pensioen als richtsnoer. Het stadsbestuur zal bijzondere aandacht schenken aan de gevolgen van de verlaging van de personeelsnorm (met dreigende verhoging van werkdruk).
 11. Het stadsbestuur zal alle geledingen van de Vilvoordse maatschappij stimuleren om Filfurdo zoveel mogelijk in hun werking op te nemen, zodat de mensen zich nog echte Vilvoordenaars kunnen blijven voelen.
 12. Ook in wijken waar geen dienstencentrum is, worden mogelijkheden tot ontmoeting voor senioren gecreëerd. Er komen bewegingstoestellen voor senioren in open lucht.

 

Concrete voorstellen “Vrouwvriendelijke stad”

 1. De stad schrijft ook gendergelijkheid in in haar gelijkekansenbeleid. De stad streeft naar een paritaire vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in haar personeelsbeleid, in bestuursfuncties en in mandaten op diverse niveau’s.
 2. De stad steunt de uitbouw van multidisciplinaire centra tegen partnergeweld en specifieke zorgcentra voor seksueel geweld. Er wordt een structurele samenwerking opgezet tussen de lokale hulpverleningsinitiatieven en deze centra, zodat mensen met migratieachtergrond, personen met een beperking, LGBTQ, mannen… hun weg vinden naar gepaste hulp.
 3. De stad streeft naar “gelijke sanitaire rechten” en voorziet daarom op evenementen meer vrouwen- dan mannentoiletten en in de stad gratis propere unisekstoiletten die zoveel mogelijk open zijn en voor iedereen toegankelijk, ook voor personen in een rolstoel.